• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

EUROPAPARLAMENTSVALET 2019 I PYTTIS

29.04.2019

Befolkningscentralen utarbetar för var och en som införts i rösträttsregistret ett meddelandekort och sänder det senast 2.5.2019 till de röstberättigade, vilkas adress är känd. Röstningskortet ombeds att sparas och uppvisas på röstningsstället för att underlätta röstningen. Om meddelandekortet fattas, hindrar detta dock inte den röstberättigade att rösta.

Den röstande är skyldig att styrka sin identitet för valförrättaren. Person, som inte kan förete något dokument som styrker hans eller hennes identitet, har möjlighet att få ett avgifsfritt, provisoriskt personkort för röstningsändamål från polisstationen.

FÖRHANDSRÖSTNING

Förhandsröstningen för Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019 ordnas under tiden 15.-21.5.2019. De allmänna förhandsröstningsställena i Pyttis kommun är Pyttis bibliotek, Huutjärvivägen 30 och röstningsbussen.

I biblioteket förrättas förhandsröstning enligt följande:

onsdag-torsdag 15.-16.5.2019  kl 10-18
fredag  17.5.2019  kl 10-17
lördag-söndag   18.-19.5.2019  kl 10-14
måndag-tisdag   20.-21.5.2019  kl 10-19

Röstningsbussen kör torsdagen 16.5.2019 enligt följande tidtabell:

09.00-10.00   Päkki Pub, Svartbäckvägen 374
10.30-11.00   Mogenpört by, Byvägen 55
11.15-11.45   Tuskas, Tuskasvägen 460
13.15-14.30   Kyrkoby bankhus, Pyttisvägen 14
15.00-17.00   Hirvikoski skola, Äsvägen 1631 A  
17.15-17.45   Haavisto, Vastilavägens och Antinniemivägens korsning

På förhand får väljarna rösta på vilket som helst förhandsröstningsställe i Finland eller utomlands. En förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena finss på justitieministeriets valsidor på  www.vaalit.fi.

HEMMARÖSTNING

Röstberättigad person, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att han eller hon inte kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället utan oskäliga svårigheter, får förhandsrösta hemma i den kommun, som i rösträttsregistret är antecknad som hans eller hennes hemkommun. En närståendevårdare enligt lageno m stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstnings får rösta i samband med hemmaröstningen, om kommunen i fråga har antecknats som hans eller hennes hemkommun. Andra familjemedlemmar till den som har rätt rösta hemma får inte rösta vid hemmaröstninng.

Den som önskar förhandsrösta hemma skall anmäla detta skriftligt eller per telefon till centralvalnämnden. Centralvalnämndens adress är: Pyttis kommun, Brobyvägen 175, 49220 Broby, telefon (05) 4601 5600, 040 710 4714 eller 040 710 4671, e-mail: kunnanvirasto@pyhtaa.fi. Anmälan bör göras senast tisdagen 14.5.2019 före kl 16. Blanketter för skriftlig anmälan finns på kommunkansliet. Anmälan på den röstandes vägnar kan också göras av en person, son han eller hon har utsett.

ANSTALLTRÖSTNING

Anordnande av förhandsröstning i socialvårdens verksamhetsenheter i Pyttis kommun meddelas separat i var och en av enheterna.

RÖSTNING PÅ VALDAGEN

Valdagen är söndagen 26.5.2019. Röstningsställena är öppna valdagen kl 9-20.

Röstningsställena:

1.    Broby-Heinlax röstningsområde, Pyttis bibliotek, Huutjärvivägen 30

2.    Kyrkonejdens röstningsområde, Stor-Abborfors skola, Pyttisvägen 1

 

Centralvalnämnden i Pyttis kommun