Sotning

Sotningstjänster i Pyttis

En fastighetsägare eller -innehavare bör se till att eldstäder och rökkanaler sotas samt att ventilationskanaler och anordningar rengörs med bestämda mellanrum.

Ordnande av sotning
Pyttis har ett distriktssotningssystem där sotarmästare Jarno Villinger verkar som sotare.

Sotning en gång om året
utförs i fastigheter som bebos permanent och som använder fast bränsle eller tung brännolja.

En gång vartannat år
sotas en eldstad som använder lätt brännolja.

En gång vart tredje år
utförs sotning i fritidsbostäder och tillhörande bastubyggnader.

Kommunens räddningsmyndighet kan av säkerhetsskäl bestämma att sotning ska utföras oftare än vad ovan sagts.
Om det uppstår meningsskiljaktigheter gällande sotningen avgörs ärendet av räddningsmyndigheten i Pyttis kommun.

Sotningsarbete

Fastighetens ägare eller innehavare bör se till att eldstaden kan sotas utan hinder. Fastighetens ägare eller innehavare bör också reservera ett brandsäkert kärl på en brandsäker plats för sotningsavfallet.

Speciellt hus- och takstegar samt takbryggor bör vara i god kondition. Fastighetens ägare är ansvarig för sotarens arbetssäkerhet.

Kontaktuppgifter:

Sotarna rör sig huvudsakligen som förut utan beställning, men vid behov kan de kontaktas via:

Distriktssotare

Jarno Villinger
0440 171 102

Inrikesministeriets föreskrift gällande bestämmelser om utförande av sotning.