Avustukset

Avustukset

Pyhtään kulttuuritoimi jakaa yleisiä toiminta-avustuksia ja kohdeavustuksia Pyhtäällä toimiville yhdistyksille, yhteisöille ja yksityisille tahoille. Avustusten hakuajat ilmoitetaan vuosittain Pyhtäänlehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Avustus maksetaan kullekin vuodelle varattujen määrärahojen puitteissa. Avustus voidaan periä takaisin, jos hakemuksen tai annettujen selvitysten osalta ilmenee puutteita tai väärinkäytöksiä.

 

Lomakkeet avautuvat maaliskuun alussa

Toiminta-avustusten hakemus löytyy TÄÄLTÄ.

Kohdeavustusten hakemus löytyy TÄÄLTÄ.
 

Hakemukseen vaaditut liitteet:

Yleinen toiminta-avustus
* Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
* Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020
* Toiminta-avustusten jakoperusteina ovat: toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus. Päätöksen teossa otetaan huomioon toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus.
 
Kohdeavustus
* Talousarvio ja suunnitelma kohdeavustuksen käytöstä
* Kohdeavustusta voi hakea hyvin perusteltuun tarkoitukseen. Avustuskohteita voivat olla:
  • pienet rakentamiskohteet
  • laite- ja kalustohankinnat sekä kunnossapitokulut
  • tapahtumakulut
  • leiri- tai retkitoiminta
  • kerhomateriaalihankinnat

 

PYHTÄÄN KUNNAN KULTTUURISTIPENDI

Kulttuuristipendi voidaan myöntää henkilöille, yhdistyksille, seuroille, yh­tei­söil­le, organisaatioille vuosittain edellisen vuoden kulttuurisaavutusten pe­rus­teel­la. Stipendiin oikeuttavaksi saavutukseksi katsotaan yksittäisen kult­tuu­ri­toi­mi­jan, yhdistyksen tai seuran oma toiminta tai osallistuminen jo­hon­kin suurempaan kokonaisuuteen kotipaikkakunnalla, lähiseudulla, Suo­mes­sa tai ulkomailla. Saajalla pitää olla väes­tö­kir­ja­lain mukainen kotipaikka Pyhtään kunnassa kulttuuriteon ta­pah­tu­ma­het­kel­lä.

Tällä stipendillä halutaan huomioida jo tehtyä / toteutettua kulttuuritoimintaa, joka tuo esiin pyhtääläisyyttä tai Pyhtäätä paikkana kartalla.
Kult­tuu­ri- ja matkailusihteeri tekee ehdotuksen stipendin saajista kun­nan­hal­li­tuk­sel­le, joka tekee lopullisen päätöksen.

Tee ehdotuksesi 31.5.2020 mennessä TÄÄLLÄ

 
Lisätietoja:
Kulttuuri- ja matkailusihteeri Pauliina Sakki 0400 587 911 / pauliina.sakki@pyhtaa.fi